Bayern (4 ski resorts)

Ski resorts Bayern
Altitude min.
Altitude max.
Ski slopes
Altitude min
-
Altitude max
-
Ski slopes max
-
Altitude min
-
Altitude max
-
Ski slopes max
-
Altitude min
-
Altitude max
-
Ski slopes max
-
Altitude min
-
Altitude max
-
Ski slopes max
-
+ 33(0)1 73 29 20 42
Monday to Friday: 9.00 am - 6.00 pm